آخرین اخبار مدارس


23 آباندبستان دخترانه سما

23 آباندبستان دخترانه سما

23 آباندبستان دخترانه سما

23 آباندبستان دخترانه سما

23 آباندبستان دخترانه سما

23 آباندبستان دخترانه سما

23 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آن ها

فاضل نظری

رویکردی نمادین به تر

دبستان دخترانه سما

اهنگ تار کولی

محمدهادی محمدی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

110 آيات و روايت در ورزش

عبدالحميد سياح,ويراستار:ناصر

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

لیلی،نام تمام دختران زمین است

شیوا عرفان

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آب و هوا از مجموعه علوم زمین

شاهده سعیدی

--

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آشنایی با مهارت های زندگی

سعيد ماهوان

آشنایی با مهارت های

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نگرش مثبت

لوییز ال هی

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتاب تاریخچه‌ی تقریباً همه‌چیز.

بیل برایسن

من هیچ‌گاه این‌ها را

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معراج السعاده

ملا احمد نراقی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاب آوری درکلاس درس

لیزا مداف

کمک به دانش آموزان با نیازهای خاص

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اعجاز قرآن

هارون یحیی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ اشعار حافظ

احمدعلی رجایی بخارایی

-

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساناز خدابنده

1382/08/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي مقدم

1382/08/24

دبستان پسرانه سما

سيدحسام الدين خليلي

1386/08/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده صبا فتحي ابهري

1380/08/23

دبستان پسرانه سما

سيدحسام الدين خليلي

1386/08/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا حاجي خاني

1383/08/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا محمدبيگي

1383/08/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ايليا شريفلو

1384/08/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا سرداري عميدآبادي

1379/08/23

دبستان پسرانه سما

اميررضا سرخوش شريف آبادي

1389/08/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ريحانه قربانيان

1380/08/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيوشا رجبعلي جماعت

1383/08/27

دبستان پسرانه سما

اميرحسين عابديني

1389/08/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مانا اميرلو

1383/08/25