آخرین اخبار مدارس


29 دیدبستان دخترانه سما

29 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

28 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

28 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آن ها

فاضل نظری

رویکردی نمادین به تر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

صفحه گسترده Excel 2007

کتایون کمانگر

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

"نماز" نور چشم پيامبر (ص)

علي غفاري‌چنذانق ,

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

از دریا به دریا

محمد تقی جعفری

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ فارسی

محمد معین

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاب آوری درکلاس درس

لیزا مداف

کمک به دانش آموزان با نیازهای خاص

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آشنايي با نجوم و كيهان‌شناسي

ايان موريسون

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگرش مثبت

لوییز ال هی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نسخه عطار از مجموعه گیاهان

محمد تقی عطارنژاد

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صور خیال در شعر فارسی

محمد رضا شفیعی کدکنی

-

دبستان دخترانه سما

روش ها و مهارت های یادگیری آسان

پروین تاج محمدی

روش ها و مهارت های ی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آخرين نگاه

فرخنده منصوريان

ادبيات

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه قاسمی راد

مسابقه: تیم ملی تیر اندازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده زهرا حسینی

مسابقه: جشنواره خوارزمی علوم ازمایشگاهی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیمیا حبیبی

مسابقه: تفسیر مفاهیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

میترااباذری

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیلین واعظی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه بیگدلی

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه قاسمی راد

مسابقه: تیم ملی تیراندازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا مقدم

مسابقه: جشنواره خوارزمی زبان انگلیسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیلین واعظی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا کرمی

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هدیه عزخانی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیانصیری

مسابقه: مصباح الهدی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرنيا يوسفي

1381/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين نيازي

1378/11/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عسل رحماني

1379/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا محمدي

1380/11/01

دبستان دخترانه سما

مليكا حيدري

1384/11/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدي مهري

1379/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما نظم

1381/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمهدي لطفعليان

1382/11/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا حسيني

1378/11/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حليا داودي

1381/11/03

دبستان دخترانه سما

ستايش مولائي

1384/11/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مصطفي انباري

1378/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پرهام بيگ

1382/11/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهران ذوالفقاري نژاد

1377/11/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شاهين كتابيان

1377/11/05

دبستان دخترانه سما

سبا بختياري

1389/11/01

دبستان دخترانه سما

سوگند شايان جو

1386/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد زماني

1382/11/06

دبستان دخترانه سما

مريم عابديني

1389/11/07

دبستان پسرانه سما

دانيال مسيبي عميدآبادي

1386/11/01